Privacy statement

Voor Letselschade Expertise Keijsper is uw privacy belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe Letselschade Expertise Keijsper uw persoonsgegevens inclusief bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, verzamelt en gebruikt.

Het is belangrijk dat u dit privacy statement leest wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten. Als u gebruik maakt van de diensten van Letselschade Expertise Keijsper accepteert u ons privacy statement en het verwerken van uw persoonsgegevens.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Het adres van de hoofdvestiging van Letselschade Expertise Keijsper is:
Kennermerstraatweg 178
1851 AV Heiloo

U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer J. Keijsper . Deze is te bereiken per e-mail:  jos@lek.expert of op telefoonnummer +31 6 12100484

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

We krijgen informatie binnen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld wanneer u deze aan ons verstrekt bij aanvang en gedurende het schaderegelingsproces, of wanneer wij deze opvragen bij de betrokken partijen rond de schaderegeling, zoals onder meer verzekeraars, getuigen, politie en medewerkers in de medische sector. Het gaat dan onder meer over:

Persoonlijke- en contactinformatie
Naam, geboortedatum, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN (burgerservicenummer), personeelsnummer enz.

Gegevens over gezondheid
Aard van het letsel, medische informatie.

Betaalinformatie
Factuurinformatie, bankrekeningnummer.

Financiële informatie
Uw inkomen, uw financiële situatie.

Overige informatie
Informatie voor zover relevant voor de schadebehandeling.

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke informatie is het uitvoeren van een overeenkomst/contract. De gegevens over uw gezondheid (dit zijn bijzondere persoonsgegevens) verwerken wij omdat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Zonder deze informatie kunnen wij uw schadeclaim niet afhandelen

WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Regelen, begeleiden en behandelen van uw schade
Alle gegevens worden gebruikt voor het regelen, begeleiden en behandelen van uw schade door Letselschade Expertise Keijsper.

Communiceren
Letselschade Expertise Keijsper kan uw gegevens gebruiken om relevante informatie over uw letselschadebehandeling te communiceren en om klanttevredenheidsonderzoeken te verrichten (bijv. nadat uw dossier is afgehandeld) via elektronische kanalen en via de telefoon.

MET WIE DELEN WE INFORMATIE?
Om uw letselschade zo goed mogelijk af te handelen en uw rechten veilig te stellen, moeten wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen.

We delen uw informatie alleen met de geselecteerde partijen die voor de schaderegeling van belang kunnen zijn. We nemen alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en met een toereikend niveau van bescherming worden behandeld. Ook door die partijen die in opdracht van Letselschade Expertise Keijsper uw persoonsgegevens verwerken.

WAT WE NIET MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN
We verkopen/delen uw persoonsgegevens niet aan/met derde partijen die geen rol hebben in de afhandeling van uw schade. Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het behandelen van uw schade.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Uw persoonsgegevens worden door Letselschade Expertise Keijsper altijd binnen de Europese Unie verwerkt. De door ons gebruikte systemen zijn ondergebracht in gecertificeerde datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en dit in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen. Voor een letselschade dossier is dit 10 jaar. Wanneer wij uw gegevens langer bewaren dan nodig is voor naleving van de overeenkomst, zoals een voorbehoud binnen de schaderegeling, doen we dat alleen zolang dit nodig is of zolang wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

Recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt.

Recht op correctie. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te corrigeren.

Recht op verwijdering (‘het recht om vergeten te worden’). U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIE?
We maken op onze website gebruik van cookies en volgtechnologieën. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Voor verdere uitleg verwijzen wij naar onze cookiestatement.

HEEFT U EEN KLACHT?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u  hier vinden.

Indien u nog verdere vragen heeft kunt u deze per e-mail stellen aan jos@lek.expert.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 19 Maart 2021.

Chat openen
1
Hallo, Kan ik u ergens mee van dienst zijn?